Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-442), ul. Powojowa 3 (Administrator) przetwarza dane osobowe.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych wysyłając maila na adres kontakt@kanalnowoczesny.pl bądź wysyłając korespondencję na adres: SCN Sp z o.o. ul. Zana 11a, 20-601 Lublin.

I. Definicje

 1. Administrator –w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W niniejszym dokumencie za administratora uważa się: SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-442), ul. Powojowa 3.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.kanalnowoczesny.pl/
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. Administrator może pozyskiwać np.: adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

1. Korzystanie z serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

2. Kontakt – dane wskazane w Serwisie

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wskazane na stronie https://www.kanalnowoczesny.pl/kontakt/ kanałów komunikacji. Kontakt z Administratorem może nastąpić poprzez wysyłkę wiadomości na podany adres do korespondencji, adres email jak i podany numer telefonu. Administrator nie wymaga podania danych osobowych, jednak w przypadku chęci skorzystania z jego usług niezbędne będzie podanie danych osobowych w zakresie minimalnym tj. zawierającym przynajmniej adres email lub numer telefonu.

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania na podstawie art. 6 ust, 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

3. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna, kontakt telefoniczny

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, udzielenia odpowiedzi i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej komunikacji w tym korespondencji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej a także obrona i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowej obsługi przez Administratora.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowej obsługi przez Administratora.

4. Marketing bezpośredni

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 • Promowanie usług i ofert może również odbywać się za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn czy Instragram.
 • Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit f RODO. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

5. Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

6. Dane zebrane z serwisów ogólnodostępnych

SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-442), ul. Powojowa 3 tworzy bazę informacji o przedsiębiorstwach uzyskując dane z ogólnie dostępnych źródeł. Mogą to być dane ujawnione na stronie internetowej podmiotu jak również w CEIDG – Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej jak i z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe podmiotu zostały zebrane w celu stworzenia przejrzystych informacji o podmiocie w jednym miejscu to jest w Serwisie https://www.kanalnowoczesny.pl/. Dane zamieszczone w Serwisie mogą obejmować dane takie jak: dane adresowe, ogólne adresy email, ogólne numery telefonów, adres strony www, ilość placówek, obrót.

 • Dane osobowe zebrane z powyższych źródeł są przetwarzane w celu dostarczenia osobom, które korzystają z Serwisu danych kontaktowych wybranych podmiotów poprzez zwiększenie dostępności do podmiotu, z którym chcą się skontaktować. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań która mieści się w zakresie prowadzonej działalności Administratora.

Podanie danych wskazanych w punktach powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

III. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z Serwisu, w przypadku wysyłania zapytania dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku realizacji ewentualnych umów przez okres realizacji umowy jak i przez okres ewentualnych roszczeń, maksymalnie do 6 lat od jej zakończenia. W przypadku marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

Dane osobowe zamieszczone o podmiotach w Serwisie są przetwarzane nie dłużej niż do momentu uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. Prawa podmiotu danych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • wysyłać korespondencje na adres:
 • mailowo:

VI. Komu przekazujemy dane

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO tj. np.:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

IX. Aktualizacja polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 • Ostatnia aktualizacja 09.11.2020 r.